Do Dyrektor E. Piskorz - kolejna interwencja w sprawie paliwa lotniczego


Pani
Elżbieta Piskorz
Dyrektor
Departamentu Ropy i Gazu
w Ministerstwie Energii
Warszawa

W nawiązaniu do odbytej dnia 14.11.2016 r. konferencji uzgadniającej projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących - proszę Panią Dyrektor o ponowne przeanalizowanie wniosków w istotnej sprawie dla środowiska lotniczego a jak zauważyłem nie docenionych w rozważaniach autorów rozporządzenia.

Wobec tego jeszcze raz proszę o zauważenie kilku następujących argumentów:

1. W dotychczasowych regulacjach prawnych, mimo możliwości sprzedaży paliwa lotniczego poniżej 1.000.000 Euro bez koncesji, nie odbywało się to "żywiołowo" i na dowolnych zasadach a było wg określonych reguł i pod wyjątkowo ścisłą kontrolą m.in. Urzędu Celnego.

2. Sprzedaż paliwa lotniczego nie była realizowana swobodnie na wszystkich lotniskach lokalnych a tylko tam gdzie było wydane przez Urząd Celny ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI JAKO PODMIOT POŚREDNICZACY. Np. na Warmii i Mazurach a nawet w rejonie Polski północno-wschodniej, paliwo lotnicze Avgas 100 LL było początkowo dostępne w sprzedaży jedynie na lotnisku Kętrzyn Wilamowo (na podstawie zezwolenia którego kopię dla okazania specjalistom w Departamencie, przesyłam w załączeniu). Dopiero w ostatnim okresie było dostępne dodatkowo w Gryzlinach k/Olsztynka i na lotnisku Olsztyn Dajtki.
Załączona kopia zezwolenia ilustruje w jakich regułach paliwo lotnicze mogło być sprzedawane do samolotów lądujących np. w Kętrzynie i to pod bardzo dociekliwym - systematycznym nadzorem UC.

3. Zarządzający małymi prowincjonalnymi lotniskami nie są specjalistami od branży paliwowej i swoimi działaniami nie wspierają oraz nie zamierzają wspierać "szarej strefy", co może potwierdzić dotychczasowa praktyka jak i ewidentny brak takich zdarzeń ale chcą aby w tej nowej regulacji "nie wylano dziecka z kąpielą".

4. Przygotowywany projekt rozporządzenia w zaproponowanym brzmieniu nie ograniczy funkcjonowania lotnisk i stacjonujących tam samolotów natomiast uniemożliwi nawet tylko dorażną pomoc paliwem pilotowi "obcemu" wykonującemu przelot nawigacyjny w trudnych warunkach meteorologicznych.

5. Działając w przekonaniu, że autorom rozporządzenia nie chodzi o utrudnienie funkcjonowania małego lotnictwa, jeszcze raz zwracam się o rozważenie możliwości uzupełnienia zapisu rozporządzenia w paragrafie 1 pkt. 4) przez dodanie... powyżej 100 tys. Euro rocznego obrotu -sprzedaży.
Byłoby to tylko 10% poprzedniej wielkości rocznej sprzedaży i na zasadach dotychczasowych - indywidualnych zezwoleń Urzędów Celnych. Ponieważ zarządzający lotniskami nie zajmują sie przewozem paliwa lotniczego oraz nie opierają swej działalności na efektach gospodarczych ze sprzedaży paliwa Avgas 100 LL, stworzenie powyższej możliwości rozwiązało by bardzo istotny dla małego lotnictwa problem.

W przypadku nie uwzględniania sugerowanego przez nas bardzo symbolicznego uzupełnienia w projekcie rozporządzenia, wymóg koncesjonowania na sprzedaż paliw lotniczych (bez względu na wielkość sprzedaży) wyeliminuje wiele mniejszych lotnisk z możliwości sprzedaży paliwa dla potrzebujących samolotów, ponieważ stanie się to dla lotnisk o małych obrotach paliwa wysoce nieopłacalna w bilansie ekonomicznym funkcjonowania lotnisk.
Gdyby tak miało się stać, byłoby to bezzasadne ( nie sądzę aby z wyrachowaniem) działanie na szkodę operacji lotniczych i rozwoju General Aviation!

Występując z propozycją uzupełnienia w rozporządzeniu, pragnę podkreślić iż to czynie w szerszym interesie lotnictwa, nie ma charakteru osobistego bo reprezentowany Aeroklub Krainy Jezior nie prowadził dotychczas i nie zamierza prowadzić sprzedaży paliwa lotniczego.

Zwracając się w powyższej sprawie ponownie tym razem kierują swoje wystąpienie na ręce Pani Dyrektor, chciałbym zyskać Pani życzliwość oraz wierzyć, że nasze argumenty będą właściwie zrozumiałe.

Stanisław Tołwiński
Prezes AKJ
Krajowa Rada Lotnicza

Mazury-Giżycko, 16.11.2016 r.

W załączeniu:
Kopia Zezwolenia UCLotnisko Wilamowo
Mazury AirShow
Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej
MILITARY PARK
Invest Mazury
"Porozumienie dla Mazur"