Dowody uznania / Referencje


"Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi"
Stefan Kardynał Wyszyński

O Stanisławie ... przyjazny obserwator...

Stanisław Tołwiński to...można by rzec - „instytucja” o bardzo szerokich zainteresowaniach i przebogatych dokonaniach!

Jego pasja działania rozpoczęła się w Związku Harcerstwa Polskiego a następnie w Polskim Związku Żeglarskim a ponieważ zabrakło Mu pola do swojej działalności przenosi ją ponad ziemię i wody. Swoją pasję skupia na lotnictwie.

Na Mazurach, jeszcze przed laty jako sekretarz generalny  a następnie prezes PZŻ  ma swój wkład w koncepcje Mazurskiego Szlaku Żeglarskiego i realizację wieloletnich całosezonowych akcji pn. "Mazurska Operacja Żagiel".  Projekt ten przez ponad 20 lat swoimi programowymi atrakcjami znacznie przyczynił się do rozwoju żeglarstwa Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Po zafascynowaniu się lotnictwem poszukuje szansy otwarcia Mazur dla Świata i Świata dla Mazur. Założyciel (w 1998), prezes i sponsor działalności Aeroklubu Krainy Jezior, któremu również udostępnia bezpłatnie własne lotnisko Kętrzyn - Wilamowo do działalności statutowej Aeroklubu  Krainy Jezior .

Fundator-założyciel i prezes zarządu Fundacji Military Park oraz Kompleksu Edukacyjno-Historycznego „Military Park”.  Na ich bazie realizuje wiele zadań publicznych służących edukacji patriotyczno-obronnej społeczeństwa, szczególnie młodzieży.

W realiach powiatu kętrzyńskiego funkcjonuje od 25 lat (od kupienia lotniska Kętrzyn Wilamowo) realizując wiele zadań lotniczych oraz patriotyczno-obywatelskich , wszystkie wyłącznie społecznie i z założenia   o znaczeniu ponadregionalnym.

Pewnym fenomenem w skali krajowej i nie tylko, jest utworzona za własne Stanisława środki PLENEROWA GALERIA PAMIĘCI.

Galeria to 8 obelisków na lotnisku Kętrzyn Wilamowo, upamiętniających wybitne postacie  i warte zapamiętania wydarzenia:

 • ŚW. JANA PAWŁA II – JAKO NAJWIĘKSZEGO PIELGRZYMA LOTNICZEGO ŚWIATA;
 • PRYMASA TYSIĄCLECIA -BŁOGOSŁAWIONEGO STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO;
 • LOTNIKÓW KTÓRZY ZGINELI WYKONUJĄC ZADANIA LOTNICZE;
 • OFIARY KATASTORFY SAMOLOTU CASSA POD MIROSŁAWCEM;
 • OFIARY KATASTROFY POD SMOLEŃSKIEM  - odsłonięty już 7 maja 2010 – w niecały miesiąc od katastrofy;
 • TWÓRCOM I ANIMATOROM LOTNICTWA POLSKIEGO   W 100 - LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI;
 • POLSKIEMU AGROLOTNICTWU - fenomenu na skalę światową dającego wielkie wpływy dewizowe dla Polski;
 • PILOTOM DOŚWIADCZALNYM , których wkład miał istotne znaczenie w rozwój i postęp w lotnictwie;

W przygotowaniu jest dziewiąty obelisk poświęcony  LOTNIKOM POLSKIM WALCZĄCYM W BITWIE O ANGLIE.

Ma w swym dokonaniu wyjątkowe inicjatywy patriotyczno-obywatelskie. Taką inicjatywą było  odsłonięcie pierwszego w Polsce i jedynego na lotnisku obelisku poświęconego ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem. Konsekwencją tej decyzji jest coroczne organizowanie w dniu 10 kwietnia  APELU  PAMIĘCI OFIAROM KATASTROFY POD SMOLEŃSKIEM, w godzinie katastrofy. Z ekumeniczną  modlitwą kapłanów różnych wyznań, z udziałem  Kompanii Honorowych , Orkiestry Wojskowej a po odczytaniu listy ofiar na ich cześć  Salwa Honorowa. Uczestniczy  wielu znakomitych gości w tym delegacji reprezentującej  Premiera. Coroczny Apel Pamięci …  jest  również zauważany i wspierany   przez  Prezydenta RP oraz Marszałków Sejmu i Senatu , którzy każdego roku  kierują  do uczestników uroczystości okolicznościowe adresy. Uroczystość wyróżniona certyfikatem marki regionalnej "Produkt Warmia Mazury"

 Z inicjatywy Stanisława odbyły się  również już 22 edycje uroczystości pn. DZIEŃ PAMIĘCI BŁOGOSŁAWIONEGO STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO I ŚW. JANA PAWŁA II . To szczególna uroczystość na którą składa się  Apel przy obeliskach im dedykowanym oraz wyjątkowo nastrojowa Polowa Msza Święta w hangarze  lotniczym. Zawsze  z udziałem  Kompanii Honorowych i  Orkiestry Wojskowej oraz z wykonaniem Salwy Honorowej podczas Apelu przy obeliskach.   W uroczystościach uczestniczy  kilkaset osób i  wielu  znakomitych gości w tym  przedstawicieli reprezentujących  Premiera RP, Marszałka Województwa i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Dla podniosłości znaczenia uroczystości są  również zawsze skierowane do uczestników listy od Prezydenta  RP oraz  Marszałków Sejmu i Senatu. Jubileuszowa (20) edycja odbyła się z inicjatywy Pana Prezydenta pod HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA RP Pana Andrzeja Dudy.                                                                                                        

Dzień Pamięci Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Św. Jana Pawła II wyróżniony certyfikatem marki regionalnej "Produkt Warmia Mazury"

Trudno jest wymienić wszystkie inicjatywy Stanisława ale warto jeszcze wspomnieć takie jak:

 • 22 edycje  największych cywilnych pokazów lotniczych ”non profit” w Polsce i znanych w Europie pn. MAZURY AIRSHOW. Zostały one zauważone  i docenione ponadregionalnie, z wyraźnym adresem promocyjnym dla Kętrzyna, Giżycka i Mazur. Mazurskie pokazy jako jedyne w Polsce zostały  szczególnie wyróżnione kiedy przyznano BŁĘKITNE SKRZYDŁA. Bez wątpienia te inicjatywy  mogą być powodem do dumy również dla tych samorządów i mieszkańców z naszego regionu, którzy potrafią to właściwie docenić,
 • 12 edycji MIĘDZYNARODOWYCH  RAJDÓW  PO LOTNISKACH WARMII I MAZUR  - Międzynarodowy Rajd po Lotniskach Warmii i Mazur wyróżniony certyfikatem marki regionalnej "Produkt Warmia Mazury";
 • 24 edycje MIĘDZYNARODOWYCH  ZLOTÓW PRZYJACIÓŁ LOTNICTWA I MAZUR;

Wszystkie przedsięwzięcia są jak najbardziej wymiernym, ogromnym dorobkiem Stanisława, zauważalnym w relacjach nie tylko społeczno-środowiskowych.

Warto również zauważyć, że Lotnisko Kętrzyn Wilamowo nie jest przedsięwzięciem biznesowym Stanisława.  Natomiast znakomicie służy Jego  inicjowanym działaniom  patriotyczno - obywatelskim oraz do zabezpieczenia organizacji międzynarodowych imprez  lotniczych i innym organizowanym ponadregionalnym wydarzeniom. Te działania Stanisława   wzmacniają  promocję Kętrzyna, Giżycka (siedziba AKJ) i Lotniczych Mazur  jak również  dobrze służą inspiracji obywatelskiej lokalnej młodzieży.

Podejmując wiele inicjatyw konsekwentnie realizowanych , nie kieruje się potrzebą uznania Jego osoby a wyłącznie poczuciem obywatelskiego obowiązku i potrzebą służenia innym, służenia społeczeństwu.

Swoich  partnerów i współpracowników nie ocenia przez pryzmat jakiej są  wiary  lub gdzie należą. Dla niego ważne   tylko kim są , a więc czy są po prostu przyzwoici i co sobą osobiście reprezentują w konkretnej społeczności.

Od 1998 r. pasją Stanisława jest otwieranie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich dla Europy przez rozwój lotnictwa i infrastruktury lotniczej w regionie. Jest pilotem a  od 1999 roku skutecznie realizuje akcję pn.  „Lotnicze Mazury”.  Jest inicjatorem i aktywnym realizatorem działań reanimowania starych i nowych lotnisk w województwie warmińsko-mazurskim. Przed laty przewodniczył społecznie wojewódzkiemu zespołowi roboczemu ekspertów ds. Infrastruktury Lotniczej Warmii i Mazur – czego wynikiem powstała oryginalna koncepcja rozwoju i wykorzystania lotnisk w regionie.

Inicjatywy lotnicze (realizowane przez kierowany AKJ) promujące Warmie i Mazury, w uznaniu ich znaczenia i jakości wyróżniane zostały statuetką w „Konkursie Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur” – w 2008 roku - za cykl imprez lotniczych promujących Warmie i Mazury, w 2013 roku – za mazurskie pokazy lotnicze pn. „Mazury AirShow 2013” jako najważniejsze wydarzenie regionu.

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyki - za inicjatywy lotnicze kierowanego przez  Stanisława  Aeroklubu Krainy Jezior - wyróżniała certyfikatem „Turystyczny Produkt Roku”, w 2008 i w 2011 roku, a za całość dokonań Minister Sportu i Turystyki w 2009 r. wyróżnił AKJ Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Turystyki”.

Dokonania na Warmii i Mazurach kierowanego przez Stanisława  Aeroklubu Krainy Jezior, zostały docenione wyróżnieniem w 2005 r.- podczas pokazów lotniczych Air Show w Radomiu, honorową nagrodą „Błękitnych Skrzydeł” za wkład w popularyzację lotnictwa i ogromne zasługi dla środowiska lotniczego.    W 2008 roku również Stanisław indywidualnie został uhonorowany tym najwyższym prestiżowym wyróżnieniem. Błękitne Skrzydła to jedna z najbardziej wyrazistych dowodów uznania w środowisku lotniczym dla dokonań założonego, sponsorowanego, zarządzanego przez Stanisława Aeroklubu Krainy Jezior i społecznych dokonań osobistych Stanisława w dziedzinie lotnictwa nie tylko dla Warmii i Mazur. Przyznawana jest tylko raz w roku instytucjom i wybitnym postaciom polskiego lotnictwa przez Krajową Radę Lotnictwa oraz Redakcję Magazynu Lotniczego Skrzydlata Polska.

Reasumując!

Stanisław Tołwiński to zaangażowany społecznik nie szczędzący swojego jak i rodziny czasu oraz środków materialnych na rzecz realizowanych misji publicznych (ogólnopolskich i regionalnych). W okresie ponad 25 lat  z wielką pasją jest zaangażowany  dla wielu inicjatyw realizowanych - służących  szczególnie społeczeństwu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich  jak i międzynarodowej promocji Polski a w tym  Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W dowód uznania za aktywność i oceniany dorobek w regionie został wyróżniony ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO (2006)MEDALEM  ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA MIASTA GIŻYCKO (2015),   TYTUŁEM  I STATUETKĄ OSOBOWOŚĆ ROKU 2015 WARMII I MAZUR oraz ostatnio (X.2022) został uhonorowany tytułem ZASŁUŻONY DLA POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO i okolicznościową STATUETKĄ.

A więc ma swoje istotne dokonania, jest animatorem i kreatorem działań na rzecz utrzymywania stałej przyjaznej współpracy ze Stowarzyszeniem Weteranów Lotnictwa ze Szwecji (które znakomicie promuje atrakcje Warmii i Mazur w Szwecji), Kaunas Aeroklubas i Mariampole Aeroklubas z Litwy (organizując wspólne inicjatywy), z Aeroklubem w Gwardijsku (Obwód Kaliningradzki) oraz lotniczym środowiskiem Czech – co bardzo dobrze służy postrzeganiu naszych inicjatyw na forum wymienionych narodowości.

Stanisław w swych pomysłach i inicjatywach jest nie do zatrzymania o czym świadczy ostatnia inicjatywa utworzenia stowarzyszenia pn. GIŻYCKO-MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU , które w trosce o  dzieci i wnuki mieszkańców ma zająć się wizją miasta za 30,50,70 lat .       

Więcej o tej inicjatywie na  www.gizycko-miastomarzen.pl

Wiesław Pietrzak
10.01. 2023 r.


Odznaczenia, wyróżnienia

Posiadane ordery - odznaczenia:

15.01.1965 r.

„ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ”

06.11.1970 r.

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

09.01.1980 r.

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

01.06.1988 r.

KRZYŻ KAWALERSKI
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

26.03.2001 r.

KRZYŻ OFICERSKI
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Posiadane wyróżnienia, odznaki:

1979

ZŁOTA ODZNAKA
„ZASŁUŻONY PRACOWNIK MORZA”

1979

ODZNAKA HONOROWA
„ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA PIOTRKOWSKEGO”

1980

MEDAL KEN

1981

ZŁOTA ODZNAKA
„ZASŁUŻONY DZIAŁACZ TURYSTYKI”

1983

ZŁOTA ODZNAKA
„ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY FIZYCZNEJ”

1986

BRĄZOWY MEDAL
„ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”

1986

„ZA ZASŁUGI
DLA WOJEWÓDZTWA SUWALSKIEGO”

1987

ZŁOTY KRZYŻ
„ZA ZASŁUGI DLA ZHP”

2001

ZŁOTY MEDAL
„ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEGO RUCHU OLIMPIJSKIEGO”

2006

ODZNAKA HONOROWA
„ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO”

2008

„BŁĘKITNE SKRZYDŁA”
ZA ZASŁUGI DLA LOTNICTWA

2015

MEDAL ZA SZCZEGÓLNE
ZASŁUGI DLA MIASTA GIŻYCKO

2015

TYTUŁ I STATUETKA
OSOBOWOŚĆ ROKU 2015 WARMII I MAZUR

2016

CERTYFIKAT PRZYJACIELA
9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego

2017

MEDAL
"PRO MEMORIA"

2017

MEDAL
"PRO MEMORIA"

2018

ZŁOTA ODZNAKA
ZA ZASŁUGI DLA I ODDZIAŁU
ZPS W WARSZAWIE

2018

ZŁOTA ODZNAKA
ZA ZASŁUGI DLA I ODDZIAŁU
ZPS W WARSZAWIE

2018

LAUREAT I STATUETKA
ŚW. BRUNONA

2018

LAUREAT I STATUETKA
ŚW. BRUNONA

2022

DYPLOM „ZASŁUŻONY DLA
POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO”

2022

STATUETKA „ZASŁUŻONY DLA
POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO”

2023

AKT NADANIA I KORDELAS
LEŚNIKA POLSKIEGO

2023

AKT NADANIA TYTUŁU
CZŁONKA HONOROWEGO
STOWARZYSZENIA LOTNIKÓW POLSKICH

2023

DYPLOM MEDALU
PRO BONO POLONIAE

2023

MEDAL
PRO BONO POLONIAE

2023

LEGITYMACJA I MEDAL
ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE
MAŁŻEŃSKIE
Lotnisko Wilamowo
Mazury AirShow
Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej
MILITARY PARK
Invest Mazury
"Porozumienie dla Mazur"