List otwarty do Samorządu i Mieszkańców Giżycka


W trosce o dzieci, z nadzieją dla wnucząt, czas na spojrzenie w przyszłość Giżycka! Powstało stowarzyszenie GIŻYCKO-MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU!!!


Szanowni Państwo!
Nie będę odkrywczy stwierdzając , że z reguły w większości żyjemy dniem dzisiejszym, ze spojrzeniem na niewielki dystans czasowy. Koncentrujemy się głównie na planach bytowo-osobistych czy rodzinnych. Każdy zabiega aby własne dzieci dobrze wykształcić, by zdobyły dobry zawód dający materialne wsparcie , by założyły szczęśliwe rodziny a więc odniosły wymierny sukces życiowy. By oczywiście stały się dumą szczęśliwych rodziców. I bardzo słusznie!!!


Można jednak zauważyć , że to właśnie byt osobisty i rodzinny słusznie dominuje w realizacji celów. Niestety w obecnych czasach rynkowych, nie można nie docenić zjawisk w zakresie narastającej obojętności obywatelskiej.


Coroczna mobilizacja w ramach WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY inicjowanej przez Jerzego Owsiaka nie powinna wyczerpywać aktywności obywatelskiej! Szczególnie na rzecz najbliższego otoczenia, sąsiedztwa, osiedla czy swojej wioski lub miasta. Odnosi się wrażenie, że na co dzień następuje zamknięcie personalne w kręgach rodzinnych, natomiast w relacjach obywatelskich … niestety żyjemy obok siebie.


Więc nadchodzi czas by postawić kilka ważnych kierunkowo pytań. Takich np. jak:
Jakim miastem ma/powinno być Giżycko za lat 30 , 50 czy w ostatniej dekadzie XXI wieku?
Co ma stanowić przyszły potencjał rozwojowo – gospodarczy?
Co należałoby uczynić/czynić by zachować najwyższy poziom ekologiczny i stworzyć standardy wysokiego oraz zdrowego poziomu życia szczęśliwych mieszkańców?

Jakie będą/powinny być perspektywy dla młodych mieszkańców po zakończeniu edukacji , na starcie kariery zawodowej i rodzinnej?


Przez zainspirowanie różnych badań, spowodowanie opracowań wizji urbanistyczno-społecznej, zainicjowanie współpracy z wybranymi uczelniami, Giżycko obdarzone opracowaniami studyjnymi w ramach zainspirowanych uczelni , pracami magisterskimi, doktoranckimi , otrzymałoby bardzo ważne wsparcie intelektualno-badawcze szczególnie pomocne i inspiracyjne dla aktualnych władz samorządowych.


Zakładam idealistycznie , że każde wsparcie dosyć odległej futurystycznej wizji (opartej na historycznych doświadczeniach) mogłoby tworzyć warunki do konsolidowania lokalnych elit dla których Giżycko jest/powinno być najważniejszym miejscem bytu rodzinnego.


Byłbym rad gdyby w wielu środowiskach miejskich elit wytworzyła się moda na dalekowzroczne myślenie ale i wpływanie na zmianę myślenia a najważniejsze by były podejmowane działania dla przyszłości Giżycka.


Chodziłoby o to aby niezależnie od aktywności doczesnej zaczęto myśleć i czynić dla systematycznego budowania oczekiwanego w przyszłości wizerunku Giżycka. Ekologicznego miasta dającego satysfakcje mieszkańcom w tym szczególnie perspektywę dla młodzieży, mającego zdrowe relacje rozwojowe i ekonomiczne, będącego zasłużenie dumną stolicą Mazur, wzbudzającą pozytywną modę na Giżycko, jak np. Zakopane, Sopot czy Międzyzdroje.


By zacząć od czegoś , grupa 10-ciu osób zatroskanych wizją przyszłości zawiązała stowarzyszenie zwykłe pn. GIŻYCKO – MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU. Zarejestrowane stowarzyszenie nie stawia sobie za cel organizowanie doraźnych atrakcji a długofalowe służenie na rzecz zmian obywatelskiej wizji przyszłości Giżycka. Intencją założycieli stowarzyszenia jest wspieranie aktywnością obywatelską mądrą władzę samorządową, inicjowanie oraz tworzenie warunków dla wyzwalania inwencji obywatelskiej jak i biznesowej.
W tym szczególnie podejmowanie i popieranie inicjatyw w interesie rozwoju jak i dalekowzrocznych przemian Miasta GIŻYCKO i jego otoczenia a w szczególności:
Budowanie i popularyzowanie docelowej wizji GIŻYCKA - MIASTA MARZEŃ XXI WIEKU .
Działalność na rzecz integracji obywatelskiej i środowisk biznesowych oraz na rzecz ambitnych perspektyw miasta i okolic Giżycka.

 1. Rozwijanie świadomości obywatelskiej odpowiedzialności każdego mieszkańca za przyszłość miasta .
 2. Wspieranie rozwoju demokracji lokalnej służącej pozytywnym przemianom Giżycka .
 3. Podejmowanie inicjatyw społecznych i edukacyjnych wspierających wizję GIŻYCKA -MIASTA MARZEŃ .
 4. Działania na rzecz pozyskania partnerów naukowo – instytucjonalnych oraz biznesowych zainteresowanych perspektywami zadania pn. GIŻYCKO - MIASTO MARZEŃ .
 5. Podejmowanie stanowisk i wyrażanie opinii w sprawach ważnych dla życia społeczno-obywatelskiego i planów rozwoju Miasta Giżycko


Stowarzyszenie GIŻYCKO-MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU ma zamiar realizować swoje główne cele poprzez:

 • Tworzenie inspiracji dla wypracowania wizji MIASTA MARZEŃ i konsolidacji społeczności - mieszkańców Giżycka dla takiej wizji;
 • Przygotowanie koncepcji, założenie i prowadzenie obywatelskiego portalu internetowego www.gizycko-miastomarzen.pl;
 • Inicjowanie i organizowanie współdziałania ze specjalistycznymi instytucjami i uczelniami m.in. kształcącymi urbanistów, architektów , socjologów, rehabilitantów oraz strategów gospodarczych ;
 • Inicjowanie i organizowanie spotkań z ciekawymi osobistościami mogącymi wspierać rozważania wskazujące wizje pn. GIŻYCKO – MIASTO MARZEŃ;
 • Organizowanie konkursów i inicjowanie wydawnictw – publikacji pokazujących możliwości i szanse rozwojowe Miasta Giżycko;
 • Wyrażanie stanowisk i opinii w sprawach perspektyw ważnych dla społeczności miasta Giżycko, kierowanych do władz samorządowych oraz w lokalnych mediach.


Miałbym dużą satysfakcję gdyby idea pod nazwą GIŻYCKO-MIASTO MARZEŃ XXI WIEKU, stała się twórczą inspiracją obywatelską. A w codziennej realnej rzeczywistości płaszczyzną bardzo szerokiego porozumienia, tylko i wyłącznie na rzecz przyszłości Miasta.


Może by dało się wyzwolić obywatelską aktywność np. pod takim przyziemnym hasłem „W trosce o dzieci , z nadzieją dla wnucząt, czas na pragmatyczne spojrzenie w przyszłość Giżycka”.


Jeżeli tak „zasiane ziarno” zakiełkuje szczególnie w społeczności młodego pokolenia (przyszłości miasta i docelowi beneficjenci oczekiwanych przyszłych zmian) a w środowisku dojrzałych mieszkańców Giżycka uzyska wymierne wsparcie mentalne , jako inicjator będę szczęśliwy.


Kierując te swoje przemyślenia pod rozwagę społeczności Giżycka , będę wdzięczny za uwagi inspirujące do kontynuowania rozważań o zbudowaniu jak najszerszej „intrygi” obywatelskiej na rzecz myślenia o przyszłości Giżycka , z dosyć odległą perspektywą czasową.

Z wyrazami szacunku!
Stanisław Tołwiński

 Lotnisko Wilamowo
Mazury AirShow
Inauguracja Transgranicznej Turystyki Lotniczej
MILITARY PARK
Invest Mazury
"Porozumienie dla Mazur"